Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>


ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3 ... GALLERY 4


Sculptor Valery Pirogov

Gallery 2

"Lucky day"

2006
Wood
H 110 cm

Valery Pirogov. Lucky day

more...

"Summer time"

2002
Wood
H 102 cm

Valery Pirogov. Summer time

more...

"May there always be sunshine"

1990
Terracotta
H 120 cm

Valery Pirogov. May there always be sunshine

     

2005
Bronze (variant No.1)
H 22 cm

Valery Pirogov. May there always be sunshine

     

2005
Bronze (variant No.2)
H 16 cm

Valery Pirogov. May there always be sunshine

     

2005
Bronze (variant No.3)
H 45 cm

Valery Pirogov. May there always be sunshine

more...

"Year 1941"

1995
Stone, metal
H 105 cm

Valery Pirogov. Year 1941

more...

"Grandfather's portrait"

2002
Wood
H 160 cm

Valery Pirogov. Grandfather's portrait

more...

"Autumn time"

1994
Terracotta
H 25 cm

Valery Pirogov. Autumn time

more...

"Optimist and pessimist"

2003
Bronze
H 45 cm

Valery Pirogov. Optimist and pessimist

more...

"Traveller"

2006
Bronze
H 32 cm

Valery Pirogov. Traveller

more...

"Fisherman"

1991
Stone, terracotta
H 110 cm

Valery Pirogov. Рыбак

more...

"Drizzle"

1990
Wood
H 180 cm

Valery Pirogov. Drizzle

more...

"Fresh wind"

Variant No.1
2005
Bronze
H 25 cm

Valery Pirogov. Fresh wind

     

Variant No.2
2006
Bronze
H 30 cm

Valery Pirogov. Fresh wind

more...

ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3 ... GALLERY 4


Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>