Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>


ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Sculptor Valery Pirogov

Gallery 1

"Nostalgia"

2006
Plaster
H 115 cm

Valery Pirogov. Nostalgia

2006
Bronze
H 33 cm

Valery Pirogov. Nostalgia

back...

ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>